Μερικά χρήσιμα snippets που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το header του WordPress:

Τίτλος Site <?php bloginfo(‘name’); ?>
Τίτλος συγκεκριμένης σελίδας ή ανάρτησης <?php wp_title(); ?>
Η διεύθυνση του αρχείου CSS του θέματος <?php bloginfo(‘stylesheet_url’); ?>
Pingback URL για το site <?php bloginfo(‘pingback_url’); ?>
Η διεύθυνση του θέματος <?php bloginfo(‘template_url’); ?>
Έκδοση WordPress <?php bloginfo(‘version’); ?>
Atom URL <?php bloginfo(‘atom_url’); ?>
Ακριβής URL Site <?php bloginfo(‘rss2_url’); ?>
΄Ονομα Site <?php bloginfo(‘name’); ?>
Έκδοση Html <?php bloginfo(‘html_type’); ?>
Charset παραμετροποίηση <?php bloginfo(‘charset’); ?>